N3484 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
02/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ตรวจสอบการลา เมื่อพิมพ์ใบลาปรากฏว่าตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวไม่เเสดง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: