N3473 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
27/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล บุคคลที่ไม่มีอีเมล์ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: