N3437 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
25/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0101 เอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่ทำการสแกนเอกสารหลักฐานเพื่อเก็บไว้ลง dpis ใน P0101 แต่มี 1 รายชื่อเมื่อทำการ เมื่ออัพโหลดไฟล์
แล้ว ไม่สามารถลบได้ (ไม่ขึ้น แก้ไข และ ลบ) จะแก้ไขได้อย่างไร ตรวจสอบสิทธิ์เจ้าหน้าที่แล้ว มีการเปิดสิทธิ์เมนูให้ครบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นพบว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวที่ถูกเเนบไฟล์ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนทำให้เกิดข้อผิดพลาด
วิธีดำเนินการแก้ไข ให้ทำการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เมนู P0101บุคคล  เเละทำการแนบไฟล์อีกครั้ง

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/12/2020