N3432 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
22/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การกำหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบวันลาในเมนู C02 ตั้งค่าผู้ใช้งาน ซึ่งเดิมมีการทดลองตั้งผู้ตรวจสอบวันลาไว้แล้ว แต่หากต้องการดำเนินการเปลี่ยนชื่อ
ผู้ตรวจสอบวันลา และเพิ่มชื่อผู้ตรวจสอบวันลาในแต่ละสำนัก/กอง แต่ไม่สามารถเลือกรายชื่อเพิ่มเติมได้จะต้องดำเนินการอย่างไร และสามารถ
กำหนดสิทธิผู้ตรวจสอบวันลา ให้เข้าถึงเฉพาะ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบได้ไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   

1.สาเหตุที่ไม่สามารถกดเลือกรายชื่อบุคคลได้นั้น เกิดจากบุคคลดังกล่าวยังไม่มีสำนัก/กองตามมอบหมาย
หากต้องการเพิ่มสำนัก/กอง ตามมอบหมาย ทีละหลายๆคน ให้ทำที่เมนู ® ข้อมูลบุคคล > P01 ข้อมูลบุคคล > P0125 ปรับปรุงโครงสร้างตามมอบหมายงาน

2.การกำหนดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละสำนัก/กอง สามารถทำได้ครับโดยกำหนดหน่วยงานที่รับผิดที่ Icon รูปบ้านหลังรายชื่อ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/12/2020