N3431 - P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

วันที่รับแจ้ง: 
22/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ต้องการแก้ไขชื่อตำแหน่งซึ่งเดิมตำแหน่งเลขที่ 2 / 3 / 4 จะเป็นชื่อตำแหน่ง รองเลขาธิการ(นักบริหาร) แต่พอจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ที่เมนู P0311 แล้วชื่อของตำแหน่งรองเปลี่ยนไป มีแค่คำว่า"นักบริหาร"ต้องดำเนินการแก้ไขอย่าไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลเเฟ้มคำสั่งพบว่า ไม่ได้เลือกตำแหน่งทางการบริการ ที่หน้าเพิ่มข้อมูลบุคคล
จึงทำสคริปเพื่อให้สามารถแก้ไขแฟ้มคำสั่งได้ให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/12/2020