N3387 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
10/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -user (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ได้จัดส่งข้อมูลรายบุคคลที่รับโอนมาจากหน่วยงานอื่นจำนวน 4 ราย เมื่อนำเข้าข้อมูลรายบุคคลผ่านเมนู P1106 แล้ว
ไม่พบข้อมูลที่นำเข้า พบแต่ข้อมูลเดิมที่บันทึกด้วยมือและทั้ง 4 รายชื่อ มีการบันทึกข้อมูลบุคคล การดำรงตำแหน่ง เงิน ฯลฯ ไปแล้ว เนื่องจาก
โปรแกรมทำบัตรฯ ต้องใช้ข้อมูลจากโปรแกรม DPIS รบกวนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลลัพธ์ข้างต้นเป็นปกติของโปรแกรมหรือไม่

  1. ปัจจุบันพอจะมีวิธีผสาน (merge) ข้อมูลรายบุคคลที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น กับข้อมูลที่บันทึกด้วยมือหรือไม่
    จึงขอปรึกษาว่า
  2. ผลลัพธ์ข้างต้นเป็นปกติของโปรแกรมหรือไม่
  3. ปัจจุบันพอจะมีวิธีผสาน (merge) ข้อมูลรายบุคคลที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น กับข้อมูลที่บันทึกด้วยมือหรือไม่
สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -1.การนำเข้าข้อมูลที่เมนู P1106 โปรแกรมไม่ได้เช็คข้อมูลซ้ำทำให้เกิดข้อมูลซ้ำได้ หากมีข้อมูลคนมากกว่า 1 รายการ จะส่งผลให้การออกReport ต่างๆแสดงไม่ถูก รวมถึงการประมวลผล ดังนั้นควรมีข้อมูลบุคคล 1 รายการเท่านั้น

 1.1 วิธีลบคนออกจากระบบ มี 2 วิธีครับ
    -หากต้องการเก็บข้อมูลไว้ ให้เปลี่ยนเลขบัตประจำตัวประชาชน ที่ P0101 เป็นเลขอื่นครับที่ไม่ซ้ำกับท่านอื่น เเละเปลี่ยนสถาะนภาพเป็น พ้นจากส่วนราชการ
     -หากต้องการลบข้อมูลออกจากระบบ ให้เปลี่ยนสถาะนภาพเป็น พ้นจากส่วนราชการ และเข้าเมนู C0701 ล้างข้อมูล เพื่อทำการลบ (วิธีนี้จะไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาได้) 

2.ข้อมูลไม่สามารถ merge กันได้ครับ เนื่องจากข้อมูลบุคคล เเยกกันด้วย ID หากมีข้อมูลคนเดียวกัน 2 รายการ จะได้คนละ ID หากมีการกรอกข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่ง, ประวัติเงิน จะถูกผูกกับ ID นั้นๆ เป็นสาเตุที่ไม่สามารถ merge กันได้ครับ

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/11/2020