N3364 - P0141 สลิปเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
20/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้เเสดงระดับตำแหน่งใต้ชื่อของผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงิน 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/10/2020
ไฟล์ปรับปรุง: