N3265 - T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
31/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขอเพิ่มในส่วนของช่วงเวลา การยื่นคำร้องไม่ได้ลงเวลา จากเดิมสามารถกำหนดได้เพียงวันเดี่ยว ขอให้ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ถึงวันที่
ได้หรือไม ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: