N3253 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
21/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู K08 เพิ่มจำนวน สมรรถนะ ที่ ส่วนที่ 1.2 แล้วทำการประเมิน ส่วนที่ 2.2 โดย สมรรถนะ ค่าน้ำหนัก รวม 202% แต่ผลการคิดคะแนน ในส่วนที่ 3 ไม่ได้ คิดคำนวณ เหมือนกับวิธีคำนวณ ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ 2.1 การกำหนดให้มีสมรรถนะ ค่าน้ำหนัก รวม มากกว่า 100% ได้หรือไม่ กรณีการกำหนดค่าน้ำหนัก ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงาน แล้ว วิธีการคำนวณ ที่ถูกต้อง ควรจะเป็น เช่นไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 แต่ละตัวชี้วัดต้องเฉลี่ยออกมา ให้อยู่ในรูปรวมกันไม่เกิน 100%

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/07/2020