N3161 - P0110 ประวัติการลา

วันที่รับแจ้ง: 
09/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การลาคลอด ปกติแล้ว ลาคลอด 90 วัน แต่ในระบบทำได้เพียง 64 วัน ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ
 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/06/2020
ไฟล์ปรับปรุง: