N3109 - P06 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
24/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เนื่องจากการลากับการลงเวลาปฏิบัติราชการ ข้อมูลไม่ตรงกัน ซึ่งการสแกนนิ้วมาเป็นปกติ แต่ในหน้าการลาขึ้นเป็นสาย สาเหตุข้อมูล เกิดจากอะไร
รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาพบว่า ที่แถบข้อมูลการลา เเสดงข้อมูลประเภทการลาว่าสาย เกิดจากหลังการประมวลข้อมูลการลงเวลาของปีงบประมาณ 2562เสร็จแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงรอบการมาปฏิบัติราชการ ที่เมนู T0201
ส่วนที่แถบรอบการมาปฏิบัตราชการ ขึ้นว่าปรกติ เพราะว่าระบบ คิดจากรอบการมาปฏิบัติราชการปัจจุบันที่ตั้งค่าไว้ที่เมนู T0201
-วิธีแก้ไข ให้กรมประมวลผลข้อมูลการลงเวลาของปีงบ 2562 อีกครั้งครับ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/04/2020