N2917 - P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
03/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ที่มีการนำข้อมูลจาก บัญชีการบริหารวงเงินค่าตอบแทน จากเมนู A05 มาทำบันทึกรายการ
พบปัญหาคือ หากมีการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งข้าราชการ แล้วทำให้ ข้อมูลตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ประเภท หรือระดับตำแหน่ง ตามข้อเท็จจริง
กับตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ไม่ตรงกัน วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น คือ ต้องทำการลบรายการข้าราชการที่ไม่ตรงในคำสั่ง แล้ว ไปแก้ไขตำแหน่ง
ที่ข้อมูลบุคคลทั่วไป ในรายการการดำรงตำแหน่งให้ กลับไปเป็นตำแหน่งเดิม แล้วจึง เพิ่มรายการกลับเข้าไปใหม่ เช่น ตามคำสั่ง เลื่อนเงินเดือน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เลขที่ 60 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อมา วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีการย้าย ไปเป็นตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ เลขที่ 200 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการเพิ่มรายการใน เมนู P0404 ข้อมูลจะเป็นตำแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์ฯ
เลขที่ 200  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ต้องทำการลบรายการนี้ แล้วออกไปแก้ไขตำแหน่งให้เป็น  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เลขที่ 60
กองบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วค่อยเพิ่มรายการเข้ามาใหม่อีกครั้ง
   -สิ่งที่อยากเสนอ คืออยากให้สามารถแก้ไขรายละเอียดตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นๆ ในเมนู P0404 ได้เลยครับ

สถานะการดำเนินการ: