P0303 สอบถามข้อมูลข้าราชการสมควรสับเปลี่ยน

วันที่รับแจ้ง: 
09/02/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0303 สอบถามข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างสมควรสับเปลี่ยน พบปัญหาดังนี้

- เลือกระดับตำแหน่ง ถึง ระดับตำแหน่ง และคลิก เลือก นับถึงวันที่ หน้าจอจะล้างค่าการเลือกระดับที่เลือกไว้ก่อนหน้า และปฏิทินไม่แสดงให้

- การนับถึงวันที่ ขอให้ทุกเงื่อนไขที่ระบุจำนวนปี อ้างอิงจากวันที่ที่ต้องการให้นับถึง

- เมื่อส่งออกไฟล์ PDF และ EXCEL ระบบไม่แสดงค่าของระยะเวลาที่อยู่ในเลขที่ตำแหน่ง และ ระยะเวลาที่อยู่ในสำนัก/กอง

- คลิกปุ่ม ล้างหน้าจอ ช่องนับถึงวันที่ ไม่ล้างค่าให้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เกิดจากข้อผิดพลาดของโปรแกรม

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/02/2015
ไฟล์ปรับปรุง: