N2854 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
24/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 กรณีลาในวันหยุดราชการให้มีแจ้งเตือน ว่าท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ประกาศเป็นวันหยุดหรือไม่ พร้อมทั้งมีตัวเลือก YES กับ NO
     - กรณีตอบ YES -> ให้เเจ้งเตือน ท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้ประกาศเป็นวันหยุด ระบบจะไม่นับวันลาที่ตรงกับวันหยุดพิเศษ
     - กรณีตอบ NO  -> ให้เเจ้งเตือน ท่านไม่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้ประกาศเป็นวันหยุด ระบบจะคำนวณจำนวนวันลาตามปกติ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/10/2019
ไฟล์ปรับปรุง: