N2841 - P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

วันที่รับแจ้ง: 
16/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0311 วันที่มีผล error ตามคำสั่งที่ถูกต้อง คือ 25/10/2561 แต่บางรายการ วันที่มีผล error อาจมีสาเหตุ มาจาก ตอนนที่ทำบัญชี
แนบท้าย บางรายการ มี การ ลบออกจากบัญชี เนื่องจากข้อมูล ไม่ตรงตามคำสั่ง ต้องไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ เมนูอื่น ให้ตรงตามคำส่ังก่อน
จากนั้น จึงทำการเพิ่มรายการ เข้าไปใหม่ ตามไฟล์ บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ (วันที่มีผล error).xlsx

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นทดสอบโปรแกรมเเล้วไม่พบปัญหาตามที่เเจ้ง แนะนำให้คลิกรูปดินสอที่รายชื่อ เเล้วทำการเลือกวันที่อีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/10/2019