N2690 - P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม

วันที่รับแจ้ง: 
24/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ตั้งค่าวันลาสะสม คลิกปุ่มเพิ่มเฉพาะคนที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ ปุ่มเพิ่มข้อมูล ระบบไม่สามารถเพิ่มข้อมูล
รายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการเพิ่มได้ โดยเมื่อคลิกปุ่มแล้วระบบมีการรีเฟรช แต่ไม่เกิดข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/07/2019
ไฟล์ปรับปรุง: