P1106 ปรึกษาการนำเข้าข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
16/06/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ปรึกษาการนำเข้าข้อมูล P1106

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตรวจสอบแล้วพบว่ารหัสข้อมูลหลักไม่ตรงกันระหว่างกรมต้นทางและกรมปลายทาง จึงให้กรมปลายทางเพิ่มรหัสข้อมูลหลักในส่วนของประเภทความเคลื่อนไหว

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/06/2014