N1687 - P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS)

วันที่รับแจ้ง: 
08/12/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.12
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS)

           -  เมื่อคลิกที่ปุ่ม ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว ระบบจะ open new tab แต่ไม่พบรายการให้เลือก พบเป็นหน้าจอขาวๆ  

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

- ตรวจสอบการทำงานกับเวอร์ชั่นเดียวกันไม่พบปัญหาตามที่แจ้ง จึงได้ประสานเพื่อขอไฟล์และฐานข้อมูลกรมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติมทางอีเมล

21/12/2017

- ตรวจสอบการทำงานกับฐานข้อมูลที่กรมส่งมา ระบบสามารถทำงานได้ปกติ จึงได้แจ้งให้กรมตรวจสอบที่ Server เพื่อตั้งค่าจำกัดใน php.ini โดยปรับแต่งค่าให้ Max_execution_time = 0 Memory_limit = 2048mb 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล

ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/12/2017