P0133 เอกสารหลักฐาน ไม่แสดงเมนูหากเข้าระบบด้วยสิทธิ์บุคลากร

วันที่รับแจ้ง: 
30/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0133 เอกสารหลักฐาน ไม่แสดงเมนูหากเข้าระบบด้วยสิทธิ์บุคลากร

สถานะการดำเนินการ: