P0110 คำนวณวันลาคลอดบุตรไม่ถูกต้อง

วันที่รับแจ้ง: 
30/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0110 ประวัติการลา จำนวนวันลาคลอดบุตรแสดงไม่ถูกต้องเช่น
ลาวันที่ 1/4/57 - 24/4/57 ต้องเป็น 24 วัน แต่ระบบแสดงเป็น 25 วัน
ลาวันที่ 1/4/57 - 30/4/57 ต้องเป็น 30 วัน แต่ระบบแสดงเป็น 31 วัน

สถานะการดำเนินการ: