R0600 ไม่แสดงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่รับแจ้ง: 
09/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

R0600 ไม่แสดงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แจ้งปัญหาให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไข และได้รับการแก้ไขแล้ว

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/07/2014
ไฟล์ปรับปรุง: